Participatieve Evaluatie en Planning in Portugese Scholen

Citaties: Figueiredo, M., Ramalho, H. and Rocha, J. (2017) Country Background Report on Distributed Evaluation And Planning in Portuguese Schools (Working Paper No.3). Retrieved from Erasmus+ Distributed Evaluation and Planning in Schools (DEAPS) website: https://www.deaps.net/deapsprt

Introductie en Achtergrond

De revolutie van 25 april 1974 bracht een radicale verandering teweeg in het sociale, culturele, politieke en ideologische spectrum van de Portugese samenleving en, bijgevolg, in de structuur van het formele onderwijssysteem. Na het zogenaamde democratische beheer van scholen dat de revolutie volgde (Lima, 1998), nam de wetgevende inspanning progressief toe naar de standaardisatie en stabiliteit van het systeem, gericht op het opnieuw opbouwen van het model van gecentraliseerd bestuur.

De Uitgebreide Wet op het Onderwijssysteem, goedgekeurd door wet nr. 46/86, 14 oktober (later gewijzigd door wetten nr. 115/97, 19 september, 49/2005, 30 augustus en 85/2009, 27 augustus), heeft het algemene kader van het onderwijssysteem vastgesteld. Volgens deze wet werkt het onderwijssysteem door middel van structuren en acties van het initiatief en de verantwoordelijkheid van verschillende publieke, private en coöperatieve instellingen en organisaties, met een gecentraliseerd onderwijsbeleid. Het Ministerie van Onderwijs (MvO) is verantwoordelijk voor het algemene niet-hogere onderwijs in Portugal. De bestaande arbeids- en beroepspaden zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de MvO en het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid.


De Uitgebreide Wet op het Onderwijssysteem heeft opeenvolgende wijzigingen ondergaan, met name vanaf het einde van de 20e eeuw, toen de normalisatiekring gesloten was en er overeenstemming was bereikt over het idee om het systeem te hervormen. De veranderingen waren gebaseerd op de noodzaak om bij te dragen aan de ontwikkeling van de democratie door middel van participatie van structuren en processen bij de definitie van onderwijsbeleid, bij de administratie en beheer van het schoolsysteem en bij de dagelijkse pedagogische ervaring.


Het discours over autonomie en decentralisatie van het systeem dat onveranderlijk tot uiting komt in zijn relatie tot de participatie van verschillende actoren in de planning en uitvoering van het werk van de scholen, is voortgezet op basis van een voortdurende ontwikkeling van het nationale openbare schoolnetwerk. Het schoolnetwerk is momenteel georganiseerd in schoolclusters of groepen die worden gevormd door scholen van alle onderwijsniveaus van kleuteronderwijs (3-6 jaar) tot secundair onderwijs. Dit proces begon in de jaren 2000 en vanaf 2012 werden de bestuurlijke eenheden groter door het samenvoegen van bestaande groepen scholen en niet-gegroepeerde scholen die mega-groeperingen van scholen vormden.


Sinds 2003 is er ook een voortdurende overdracht van bevoegdheden aan de lokale overheid, namelijk bij de reorganisatie van het netwerk van basisscholen en het management van niet-onderwijzend personeel. De decentralisatiemaatregelen via gemeenten waren gebaseerd op de oprichting van de Gemeentelijke Onderwijsraad en de Gemeentelijke Onderwijskaart.
Het Portugese onderwijssysteem is, nog altijd, erg gecentraliseerd in termen van organisatie en financiering. Het omvat heel Portugal - het vasteland en de autonome regio's - en naar verwachting heeft het een voldoende flexibel en divers karakter om alle landen en plaatsen te omvatten waar Portugese gemeenschappen wonen. In de autonome regio's van de Azoren en Madeira zijn de regionale regeringen verantwoordelijk voor het definiëren van het onderwijsbeleid, op basis van nationaal beleid, in termen van een regionaal plan.


Het rapport geeft een kort overzicht van de leerplicht in Portugal, waaruit we de diverse trajecten voor studenten en de groepen / clusters van bestuursgroepen belichten. Het tweede deel beschrijft het schoolevaluatiesysteem, en identificeert hoe bij zowel zelf- als externe evaluatie er betrokkenheid van ouders, studenten en andere belanghebbenden is. Het derde deel van het rapport kijkt naar de verschillende niveaus en gebieden van participatie in het schoolsysteem. Ten slotte worden enkele uitdagingen met betrekking tot gedistribueerde evaluatie en planning gerapporteerd in het laatste deel van het rapport.
 

 

Download het volledige rapport om meer te weten te komen over Participatieve Evaluatie en Planning in Portugese Scholen.

Doelstellingen

 

INFORMATIE

ASSESSMENT

VRAGENLIJST

CONCEPTUELE MAP

 

Bijkomend

GEVALSSTUDIES

TOOLKIT

MOOC

LERARENOPLEIDING

Universities

 

EQI - DCU INSTITUTE OF EDUCATION

UA - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

IPV - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

UAK - UNIVERSITY OF ANKARA

DEAPS Contactinformatie

 

PROJECT COÖRDINATOR

Dr. Martin Brown

EQI

DCU Institute of  Education

Ireland

E: martin.brown@dcu.ie

T: 353 1 8842253