DEAPS

Participatieve evaluatie en planning in scholen (DEAPS) 

DEAPS (participatieve evaluatie en planning in scholen) is een 3-jarig Erasmus+ project dat overheen heel Europa ongeveer 20 000 stakeholders in het onderwijs tracht te bereiken. Het overkoepelende doel van DEAPS is om de capaciteit van scholen te vergroten op het gebied van school evaluatie en kwaliteitszorg. Hiermee zoekt het bij te dragen tot het vergroten van sociale inclusie en het terugdringen van vroegtijdige uitstroom.

 

Over DEAPS

Gebaseerd op een diepgaande analyse van evaluatiemethoden, stelt DEAPS dat een meer participatief model van evaluatie in plaats van een centraal model een belangrijke stap is in het betrekken van ondervertegenwoordigde stemmen in het debat rond kwaliteitszorg. 
 

Vertrekkende vanuit de idee dat een grotere betrokkenheid leidt tot betere uitkomsten, identificeert DEAPS een gebrek aan capaciteit in scholen om andere stemmen een plaats te geven – in het bijzonder die van ouders, leerlingen en schoolbesturen – als kritisch. Om hiertoe bij te dragen, zet DEAPS in op:


•    Voorzien in een conceptueel en theoritisch overzich van participatieve systemen van evaluatie
•    Het ontwikkelen van een toolkit met als doel om de capaciteit te vergroten om onvertengewoordigde stemmen te betrekken
•    Het ontwikkelen van een MOOC om informatie te delen m.b.t. DEAPS voor actoren rond scholen (ouders, management, etc.)
•    Het ontwikkelen van een module voor initiële lerarenopleidingen dat kan gebruikt worden door hogeronderwijsinstellingen die 

      interesse uiten om een DEAPS-aanpak op te nemen in hun opleidingsprogramma.
•    Het ontwikkelen van een project-website om alle materialen te verspreiden in een reeks talen.


Het DEAPS partnerschap – bestaande uit hogeronderwijsinstellingen uit Ierland (Dublin City University, Instute of Education), Turkije (Universiteit van Ankara), België (Universiteit Antwerpen) en Portugal (Instituto Politécnico de Viseu) – is een ervaren consortium met partners die een verscheiden expertise hebben opgebouwd in programma-ontwikkeling, training, evaluatie, vroegtijdig schoolverlaten en sociale inclusie op lokaal, nationaal en Europees niveau. 


Vanuit een sterk engagement zal elke partner verantwoordelijk zijn voor een aantal aspecten die deel uitmaken van een collegiaal en stapsgewijs proces.


De resultaten uit dit project worden beschikbaar gesteld in de taal van de vier partners om internationale uitwisseling te bevorderen. 
 

Enerzijds DEAPS beoogt dat de capaciteit van scholgen vergroot wordt om aan de slag te gaan met een inclusieve kwaliteitszorg. Daarnaast tracht DEAPS mechanismen aan te reiken die groepen die dreigen overgeslagen te worden een stem te geven in hoe scholen zichzelf beoordelen, wat resulteert in een groter gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap. Op lange termijn zal dat impact hebben op de vraag wat belangrijk is in onderwijs, en brengt het inclusie en betrokkenheid naar het hart van het Europees onderwijs. 

 
 

Doelstellingen DEAPS

 

Het overkoepelende doel van DEAPS is het ondersteunen van ouders, leerlingen, leerkrachten, management, beleidsmakers en andere staholdergroepen om te komen tot een participatieve evaluatie en planning in scholen.
 

Om deze stakeholdergroepen in het onderwijs te ondersteunen, worden acht doelstellingen nagestreefd.

INFORMATIE

 

De DEAPS website wordt gebruikt om de resultaten te verspreiden doorheen de uitvoering van het project.  

VRAGENLIJST

 

Vragenlijst en vergelijkende analyse van DEAPS-strategiën in het secundair onderwijs van elk partner-land. 

GEVALSSTUDIES

 

Een multimodale GEVALSSTUDIE van vijf scholen per partner-land.  

MOOC

 

De DEAPS website wordt gebruikt om de resultaten te verspreiden doorheen de uitvoering van het project.  

ASSESSMENT

 

Review van DEAPS in de partner-landen en een review van de geïdentificeerde thema’s voor DEAPS. 

CONCEPTUELE MAP

 

Ontwikkeling van een conceptueel kader om DEAPS-strategiën in scholen in kaart te brengen. 

TOOLKIT

 

Een online vrij toegankelijke toolkit, vertaald in de taal van elk partner-land.

LERARENOPLEIDING

 

Ontwikkeling van een vrij toegankelijke module voor de lerarenopleiding. 

 
 

Doelstellingen van DEAPS

 

Informatie

 

INFORMATIE

 

De DEAPS website wordt gebruikt om de resultaten te verspreiden doorheen de uitvoering van het project. Deze resultaten omvatten:

 

 • een systematische literatuurstudie van internationale literatuur over Participatieve Evaluatie en Planning in Scholen;

 • Een vrij beschikbaar peer-gereviseerde paper over Participatieve Evaluatie en Planning in Scholen.

 • Bevindingen over strategiën om DEAPS te integreren in elk partner-land, samen met uitdagingen en hindernissen om DEAPS te realiseren.

 • Een vrij beschikbaar peer-gereviseerde paper over strategiën om DEAPS te reliseren.

 • Een conceptueel kader voor goede praktijken aangaande DEAPS;

 • Een vrij beschikbaar peer-gereviseerde paper over een theoretisch kader waarin goede praktijken worden opgelijst in het kader van DEAPS;

 • Bevindingen uit gevalstudies van DEAPS in elk partner-land;

 • Een vrij beschikbaar peer-gereviseerde paper over de bevindingen uit gevalsstudies;

 • De ontwikkeling van een toolkit om ouders leerlingen, leerkrachten, management, beleidsmakers en andere stakeholdergroepen te ondersteunen in het bereiken van een meer participatieve evaluatie en planning in scholen;

 • Een module voor de lerarenopleiding waarbij de kennis en materialen uit het project worden aangewend;

 • Het ontwikkelen van een  vrij beschikbare ‘Multi-lingual, Massive Open Online Course (MOOC)’ waarbij materialen voor ouders en bestuursorganen ontwikkeld en uitgewisseld worden met voorbeelden over hoe zij betrokken kunnen zijn in de evaluatie van scholen;

 • De ontwikkeling van een nascholingsmodule dat de bevindingen en expertise uit het DEAPS project bundelt;

 • Een technisch rapport over bovenstaande doelstellingen.

 
 
 
 
 
 

Doelstellingen van DEAPS

 

Systematische literatuurstudie van DEAPS strategieën in scholen

 

 

 

 LITERATUURSTUDIE


Beschrijving
Het projectteam zal aan de hand van een literatuurstudie de belangrijkste indicatoren voor Participatieve Evaluatie en Planning in scholen selecteren. Deze indicatoren kunnen dienen voor het beschrijven en ontwikkelen van DEAP evaluaties in scholen in dit project, en door respectievelijke organisaties en overheidsinstaties aangaande onderwijs.

 

Elke partner zal aan de hand van de literatuurstudie en discussies met belangrijke stakeholders in eigen land om voorbeelden van DEAP evaluatiekaders, methodes en resultaten van DEAP evaluaties. De uiteindelijke set aan indicatoren zal een samenvatting van voorbeelden uit de literatuur en de vier partnerlanden omvatten. De literatuurstudie zal ook verspreid worden in de vorm van een vrij beschikbaar peer-gereviseerd tijdschrift.


Elementen van innovatie

De literatuurstudie zal ook aspecten uit de bestaande literatuur identificeren die relateren aan het onderwerp van Participatieve evaluatie en planning. Het vormt daarbij een eerste poging om dit aspect van evalautie te belichten en brengt alle elementen in het kader van evaluatie en stakeholder participatie samen in een literatuurstudie.


Verwachte impact
De literatuurstudie heeft een tweeledige impact. Vooreerst zal het een belangrijke impact hebben op het verder verloop van het DEAPS project zelf. Daarbij zal het een belangrijke voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van het conceptueel kader en zal het een significante impact hebben om alle daaropvolgende fasen van en resultaten uit het project.

 

Verder zal de literatuurstudie een effect hebben op academici en het praktijkveld. Academici, die momenteel een omvattend overzicht missen, zullen gebruik kunnen maken van het conceptueel kader voor verdere evoluties in het veld en kunnen dit in hun eigen werk integreren. Het praktijkveld zal een toegankelijk overzicht hebben van de literatuur die de eigen praktijk kan insipireren, en kunnen beroep doen op het kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd werk uit dit project. 
 


 
 

 


 

Doelstellingen van DEAPS

 

VRAGENLIJST

 
 
VRAGENLIJST

 

Beschrijving

Elke partner zal participatieve evaluatie en planning in hun land in kaart brengen. De Universiteit Antwerpen in België (Vlaanderen); Dublin City University in Ierland; Instituto politécnico de Viseu in Portugal en Ankara University in Turkije. 

Op basis van de literatuurstudie wordt een vragenlijst ontwikkeld in de taal van elk partner-land (Nederlands voor België (Vlaanderen), Turks, Portugees en Engels). De beschrijving van elk van de vier cases, als resultaat van de analyse, zal in de taal van de vier partner-landen ter beschikking gesteld worden. Dit maakt dat de resultaten beschikbaar zijn voor landen met school evaluaties die niet frequent met Engelstalige vakliteratuur in aanraking komen.


Elementen van innovatie
Het ontwikkelen van de vragenlijst is een mijlpaal in dit veld. Het geeft de partners de gelegenheid om een na te gaan in welke mate scholen gekenmerkt kunnen worden door een participatieve vorm van evaluatie en planning. Het het eerste meetinstrument dat het mogelijk maakt om dit topic onder de loep te nemen op het niveau van een onderwijssysteem.


Verwachte impact
De vragenlijst zal een diep inzicht geven in de huidige stand van zaken binnen het onderwijssysteem van elk partner-land. De resultaten uit de vragenlijst zullen het mogelijk maken om specifieke domeinen te identificeren die bijzondere aandacht vereisen of extra ondersteuning vereisen. Dit zal een grote impact hebben in de ontwikkeling van de toolkit.


De data uit de vragenlijst zullen ook bijdragen in het opstellen van een vrij beschikbaar peer-gereviseerde paper. Het unieke aspect van dit manuscript ligt in de vergelijking die gemaakt wordt overheen de verschillende onderwijssystemen die elk hun eigenheid hebben op vlak van evaluatie en planning in scholen. Het wordt de eerste publicatie die deze stand van zaken in een zulk diepgaande wijze beschrijft overheen verschillende onderwijssystemen.


Deze literatuurstudies vormen ook de basis voor de vrij beschikbare peer-gereviseerde papers.
 

Doelstellingen van DEAPS

 

CONCEPTUEEL KADER

CONCEPTUEEL KADER

 

Beschrijving
Op basis van de vragenlijst en de literatuurstudie wordt een conceptueel kader voor Participatieve Evaluatie en Planning in scholen opgesteld. Dit conceptueel kader zal alle elementen samenbrengen die een significante invloed blijken te hebben op participatieve evaluatie en planning in scholen. Alle verdere project acties zullen zich baseren op dit conceptueel kader. Het conceptueel kader wordt vertaald zodat elk partner-land een versie beschikbaar heeft in de eigen taal.


Elementen van innovatie
Vermits het DEAPS project zich situeert in een weinig onderzocht domein, is de ontwikkeling van een conceptueel kader een innovatieve aanpak in het domein van schoolevaluatie. Een dergelijk conceptueel model is totnogtoe niet gerealiseerd en is toch van groot belang in de ontwikkeling van een praktijkgerichte toolkit voor scholen in hun proces van zelfevaluaties.


Verwachte impact
Het conceptueel kader zal verder een impact hebben op de ontwikkelingen in het werkveld en zal evaluatiepraktijken en beleidsvorming in onderwijssystemen naar een hoger niveau tillen. De ontwikkeling van de voorgestelde toolkit zal in grote mate gebaseerd zijn op het conceptueel kader.

Het conceptueel kader zal ook de basis vormen voor een vrij beschikbaar artikel. De impact van deze derde publicatie van het project zal vooral een publiek van onderwijsinstanties, overheden en het werkveld bereiken. Op die manier kunnen zij kennismaken met dit innovatieve model van Participatieve evaluatie en planning.

 

Doelstellingen van DEAPS

 

GEVALSSTUDIES

 

 

GEVALSSTUDIES

 

 

Beschrijving

Elke partner tracht inzicht te krijgen in welke rol Participatieve Evaluatie en Planning in het eigen land/regio speelt door het uitwerken van een aantal gevalsstudies. Op basis van de literatuurstudie, de vragenlijst en het conceptueel kader wordt een gevalsstudie-protocol opgesteld dat in de taal van elk partner-land ontwikkeld. De beschrijving van vier cases, als resultaat van de analyse, zullen vertaald worden in de vier talen van elk partner-land. Hierdoor worden de resultaten toegankelijk gemaakt voor elk van de partner-landen.

 

Elementen van innovatie

Het ontwikkelen van de gevalsstudies is uniek in het veld het voor het eerst onderzoekt in welke mate de scholen aan de slag gaan met Participatieve evaluatie en planning. Deze gevalsstudies zullen een diepgaande analyse van het onderwerp in onderwijssystemen en een rijke beschrijving geven aan huidige praktijken binnen gevalsstudie-scholen.

Verwachte impact

De gevalsstudies zullen de projectpartners een diepgaand inzicht verstrekken over de huidige stand van zaken in de onderwijssystemen van de partner-landen. De resultaten zullen aspecten identificeren die een sterkere ondersteuning vereisen. Dit zal een bijzondere impact hebben op de ontwikkeling van de toolkit.

De bevindingen uit deze gevalsstudies overheen de projectlanden zullen vergeleken worden en gerapporteerd worden in een vrij beschikbare publicatie. Deze vierde publicatie zal evaluatie-instanties bewuster doen omgaan met het aspect van participatieve evalautie en planning, en zal handvaten aanreiken om stappen te zetten in de richting van effectieve en efficiënte school evaluatie mechanismen. De publicatie zal ook lezers helpen om een vertaalslag te maken naar de eigen context en praktijk.

Doelstellingen van DEAPS 

 

LERARENOPLEIDING

 
LERARENOPLEIDING
 

 

Beschrijving
de Projectpartners zullen ook een ECTS geaccrediteerde module ontwikkelen voor de initiële lerarenopleiding en nascholingsprogramma’s voor leraren op basis van de DEAPS-principes en Toolkit. Deze module zal worden gebruikt in de partneruniversiteiten als onderdeel van hun opleidingen.

Elementen van innovatie
Vermits modules over kwaliteitszorg vaak ontbreken in nascholingsprogramma’s en initiële lerarenopleidingen, zal het projectteam materialen ontwikkelen die in deze contexten kunnen worden gebruikt. Het is inderdaad cruciaal dat initiatieven genomen worden binnen de professionele ontwikkeling, zowel aan het begin van de loopbaan van leraren als tijdens opeenvolgende ontwikkelingsstappen.

Verwachte impact
Het is de bedoeling dat het projectteam een ​​aanbod van materialen genereert voor elke professional in een onderwijssysteem. De modules kunnen een impact hebben op elke student-leraar in het onderwijssysteem van elk projectteam als onderdeel van hun training. Dit vanwege de open access-beschikbaarheid van deze modules voor lerarenopleiding. De module zal zodanig worden ontwikkeld dat deze kan worden gecombineerd met cursussen over onderwijsbeleid en mechanismen voor kwaliteitszorg. Bovendien zal het projectteam voor huidige leraren met al hun ervaring in staat stellen om deel te nemen aan een nascholingsmodule over Participatieve Evaluatie en Planning. Het zal hun kennis van de evaluatie van scholen verrijken en hoe verschillende stemmen kunnen worden opgenomen.

De lerarenopleidingsmodule zal ook de basis vormen voor een peer-gereviseerde paper met open toegang op basis van feedback die is verkregen van belanghebbenden die de module hebben getest.

Doelstellingen van DEAPS

 

Toolkit

 

 

TOOLKIT

 

Beschrijving

Op basis van het conceptueel kader en de gevalsstudies zal een toolkit ontwikkeld worden. Deze toolkit zal bestaan uit strategieën die onderwijs-stakeholders kunnen inzetten om een model van Participatieve evaluatie en planning te implementeren in scholen.

 

De toolkit zal ook ter beschikking gesteld worden in de taal van elk partner land. De toolkit zal het volgende omvatten:

 

 • richtlijnen voor schoolleiders en leraren over de opname van verschillende stakeholder stemmen in het SSE-proces;

 • sessieplannen voor de organisatie van verschillende soorten creatieve, participatieve overlegprocessen met elk van de belangrijkste stakeholdergroepen

 • een breed scala aan hulpmiddelen (bijvoorbeeld vragenlijsten of vragen voor focusgroepen) die kunnen worden gebruikt door schoolleiders en leraren met het oog op overleg met belanghebbenden met betrekking tot belangrijke onderwerpen / foci van het SZE-proces;

 • richtlijnen en hulpmiddelen om docenten te ondersteunen bij het bieden van training in onderzoeksvaardigheden aan belanghebbenden, zodat studenten, ouders en directies kunnen beginnen met het bevragen van gegevens die worden gebruikt om oordelen over kwaliteit te vellen.

 

Elementen van innovatie

De creatie van deze toolkit zal een heel nieuw begrip genereren van wat scholen kunnen doen om verschillende stemmen binnen het SSE-proces mogelijk te maken. De materialen zullen hands-on zijn en scholen ondersteunen in hun evaluatiepraktijken.

Verwachte impact

De belangrijkste impact situeert zich op het niveau van scholen in de verschillende programmalanden en daarbuiten. Het zal een geheel nieuw karakter van partnerschappen met belangengroepen op scholen vormen.

De toolkit zal ook de basis vormen voor een peer-reviewed paper met open toegang op basis van feedback die is verkregen van educatieve stakeholders die de toolkit hebben getest.

 

Doelstellingen van DEAPS

 

MOOC

 

MOOC
 

Beschrijving
De projectpartners zullen ook een meertalige MOOC ontwikkelen die specifiek gericht is op die leden die niet betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van het schoolleven (ouders en managementorganen) en hoe zij betrokken kunnen worden bij DEAP-strategieën op scholen. Elke partner zal ook feedback en verbertermaatregelen van de MOOC leveren. DCU zal de MOOC ontwikkelen en verspreiden. Alle partners zullen feedback geven en input leveren. De MOOC wordt ook vertaald en vervolgens beschikbaar gesteld in de moedertaal van elk land.
Elementen van innovatie

Deze innovatieve output maakt gebruik van digitale technologieën om de ontwikkelde materialen op een interactieve manier te verspreiden onder de vooraf gedefinieerde doelgroepen. Scholen zullen gebruik kunnen maken van deze technologie voor externe toegang om hun verspreide SZE en planningsactiviteiten te vergemakkelijken. De MOOC garandeert een hoge toegankelijkheid in alle deelnemende landen, evenals de landen die niet bij het project betrokken zijn.


Verwachte impact
De MOOC zal een grote invloed hebben op de participatieve evaluatie- en planningspraktijken van scholen. De aard van de MOOC, open toegang, interactief en beschikbaar in vele talen, zal van invloed zijn op de deelnemende landen en andere EU-onderwijssystemen. Bovendien maakt het beschikbaar hebben van de MOOC in het Nederlands, Engels, Portugees en Turks hem een ​​groot potentieel voor andere EU- en niet-EU-onderwijssystemen voor leden.

De MOOC zal ook de basis vormen voor een peer-gereviseerde paper met open toegang op basis van feedback van educatieve belanghebbenden die de MOOC hebben geproefdraaid.

 

Doelstellingen

 

INFORMATIE

ASSESSMENT

VRAGENLIJST

CONCEPTUELE MAP

 

Bijkomend

GEVALSSTUDIES

TOOLKIT

MOOC

LERARENOPLEIDING

Universities

 

EQI - DCU INSTITUTE OF EDUCATION

UA - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

IPV - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

UAK - UNIVERSITY OF ANKARA

DEAPS Contactinformatie

 

PROJECT COÖRDINATOR

Dr. Martin Brown

EQI

DCU Institute of  Education

Ireland

E: martin.brown@dcu.ie

T: 353 1 8842253